UBND QUẬN HOÀNG MAI   
TRƯỜNG MN ĐỊNH CÔNG   
                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TRẺ NGHỈ TẠI NHÀ - KHỐI MẪU GIÁO BÉ THÁNG 9
                                                                                 (Thời gian 4 tuần: từ ngày 06/9/2021 - 01/10/2021)  
Tuần 1: Từ  Tuần 2:  Tuần 3: Tuần 4:   
Xemvideo về trường
MN của bé
HĐ AN
Cháu đi mẫu giáo
https://www.youtube.com/watch?v=3_8la3LOrHA
Thơ: Bé yêu trăng
https://www.youtube.com/watch? v=A9w55f30cWc
Giáo dục kỹ năng phòng
 chống bệnh hô hấp và
bệnh COVID
https://www.youtube.
com/watch?v=ajTDthoRB6U