Thực hiện kế hoạch số 43/PGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của phòng giáo dục quận Hoàng Mai về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và phổ biến luật về gia đình, trẻ em. Ngày 04/3/2022, trường mầm non Định Công đã tổ chức phát động tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và phổ biến Luật về gia đình, trẻ em tới cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo hình thức trực tuyến.

Là công dân của nước Việt Nam, mỗi chúng ta cần nắm vững các Luật, Nghị quyết để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong nhà trường nắm vững các Luật, Nghị quyết mới của Quốc hội; đồng thời  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng trường mầm non Định Công đã trực tiếp hướng dẫn văn bản mới tới 100% CBGVNV trường mầm non Định Công qua hình thức trực tuyến, đồng thời gửi văn bản tới CBGVNV nhà trường và toàn thể cha mẹ học sinh qua mạng Zalo, cũng như trang Web của nhà trường.

 

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng trường mầm non Định Công tuyên tuyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và phổ biến pháp luật về gia đình trẻ em

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng trường mầm non Định Công đã lần lượt chia sẻ rõ các nội dung trong Quyết định mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cụ thể như: Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; và một số Luật sửa đổi.

Qua phần trình bày cùng với những dẫn chứng minh họa sinh động thực tế đã diễn ra về bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh đã truyền tải được hết toàn bộ nội dung trong Quyết định tới tập thể CBGVNV trong nhà trường cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong khi trình bày, đồng chí Hạnh đã nhấn mạnh các mục tiêu chung của các Quyết định đó là: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Buổi phát động tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và phổ biến Luật về gia đình, trẻ em của trường mầm non Định Công có ý nghĩa rất lớn, bởi trước hết sẽ giúp cho mỗi CBGVNV chủ động thực hiện tốt các Luật, Nghị quyết mới của Nhà nước; tiếp theo chính CBGVNV của nhà trường sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới mọi người xung quanh. Khi đó, các Luật, Nghị quyết mới của Nhà nước sẽ nhanh chóng được lan tỏa tới từng người dân để mọi người cùng nhau “Sống và làm việctheo Hiến pháp và pháp luật”./.