Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2019 – 2020

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được